دوشنبه 22 مهر 1398

کشاورزی

65 شیر توپی دسته فلزی ضدقفل دو اینچ
توضیحات-جهت انشعابات دندهای با دسته فلزی و مهره فلزی ضد قفل امکان باز و بسته کردن کل شیر و ترمیم یا تعویض قطعات قیم
همدان
1 نوارآبیاری تیپ 10 و20 و 30 سانتی
توضیحات 200 میکرون فاصله چکان 10 سانتی تک مدار
همدان
به روز تومان
70
توضیحات(کیفیت برتر،تند چین کار،پیشرو در صنعت)
همدان
20190905_190030
توضیحات(کیفیت برتر،تند چین کار،پیشرو در صنعت)
همدان
20190905_190203
توضیحات(کیفیت برتر،تند چین کار،پیشرو در صنعت)
همدان