پنجشنبه 28 شهريور 1398

مازندران

ایرجت

سه ماهه
ایرجت با شناور
توضیحاتهواده ایرجت
محمود آباد
تماس حاصل فرمایید تومان
bend-rebars-price-041
توضیحاتمجتمع فولاد کادوس تولید و فروش میلگرد, خاموت مهندسی و خاموت ساده, تولید و فروش بیلت و شمش آهن و فولاد. خریدار دست اول
جویبار