دوشنبه 30 مهر 1397
TOHO (Copy)
توضیحاتشرکت حفار پایدار تهران- ارائه دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن و تجهیزات تزریق و ...
تهران
B03A6631-A124-48F4-B6B5-73EDB7FB3315
توضیحاتقالب نيوجرسي با ورق رويه يكپارچه
تهران
XY1 (Copy)
توضیحاتفروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
Settazrigh  (Copy)
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران-فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
KOKEN (Copy)
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران- فروش دستگاه حفاری ژئوتکنیک و شناسائی خاک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
TOHO
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران- فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
DH (Copy)
توضیحاتفروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و دستگاه حفاری ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
KSK
توضیحاتفروش دستگاه نمونه برداری معدن و ژئوتکنیک و پایداراسازی گود عمیق
تهران
soilmec (Copy)
توضیحاتفروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
L212389281751
توضیحاتساخت و فروش ماشین های بلوک زن - جدول زن - سنگفرش
تهران

نیازمندی های کل کشور