چهارشنبه 5 آذر 1399

تخریب ساختمان

434328514_131726 - Copy
توضیحاتپیمانکار ومجری تخصصی تخریب وگودبرداری واجرای سازه های نگهبان باتیم مهندسی واجرایی قوی تخریب وگودبرداری مطابق با مقررات
تهران